ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ

More: ಬ್ಯೂನಸ್ ಏರ್ಸ್ , ಕೊರ್ಡೊಬಾ , ಮೆಂಡೋಝಾ , ಸ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಡೆ ಬರಿಲೋಚೆ , ಎಲ್ ಚಾಲ್ಟೆನ್ , ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ , ಸ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಿ ಲಾಸ್ ಆಂಡಿಸ್ , ಎಂಟ್ರೆ ರಿಯೋಸ್ , ಸ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ದೆ ಜುಜುಯಿ , ಸಾಂಟಾ ರೊಸಾ , ಪೋರ್ಟೊ ಇಗುವಾಜು , ವೈಡ್ಮಾ , ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಡೆಲ್ ಎಸ್ಟರೋ , ನ್ಯೂಕ್ವೆನ್