ಪೆರು

More: ಲಿಮಾ , ಕುಸ್ಕೊ , ಟ್ರುಜಿಲೊ , ಇಕಾ , ಅರೆಕ್ವಿಪಾ , ಪುನೋ , ಪಿಸ್ಕೊ , ಕ್ಯಾಜಮಾರ್ಕ