ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

More: ಸಿಡ್ನಿ , ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ , ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ , ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ , ಪರ್ತ್ , ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ , ಹೋಬಾರ್ಟ್ , ಗೀಲೋಂಗ್ , ಅಡಿಲೇಡ್ , ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ , ಫ್ರೆಮಾಂಟಲ್ , ಆಲಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ , ವಿಟ್ಸನ್ಡೇ , ಡಾರ್ವಿನ್ , ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾ