ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

More: ಸಿಯೋಲ್ , ಬುಸಾನ್ , ಜಿಯಾಂಗ್ಜು , ಸುವೋನ್ , ಇಂಚಿಯೋನ್ , ಜೆಜು ದ್ವೀಪ , ಸೊಕ್ಚೋ , ಡೇಗು